برای 20

020%

جزوه سوالات نهایی فناوری ساختمانهای بتنی(ساختمان)

قیمت : 6000

4800

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی فناوری ساختمانهای فلزی (ساختمان)

قیمت : 6000

4800

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی ایستایی (ساختمان)

قیمت : 6000

4800

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی متره و براورد(معماری)

قیمت : 6000

4800

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی عناصر جزئیات (معماری)

قیمت : 6000

4800

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی تاسیسات ساختمان(معماری)

قیمت : 6000

4800

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی آشنایی با بناهای تاریخی (معماری)

قیمت : 6000

4800

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی ریاضی 3 پودمانی

قیمت : 5500

4675

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی رسم فنی تخصصی ساخت وتولید

قیمت : 6000

5100

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی محاسبات فنی2ساخت وتولید

قیمت : 6000

5100

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی رسم فنی تخصصی مکانیک خودرو

قیمت : 6000

5100

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی محاسبات فنی2مکانیک خودرو

قیمت : 6000

5100

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی اجزای ماشین

قیمت : 6000

5100

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی ماشینهای DC

قیمت : 6000

5100

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی ماشینهای AC

قیمت : 6000

5100

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی مدارهای الکتریکی

قیمت : 6000

5100

جزئیات

12

لیست دیگر کتابها


ردیف کد نام کتاب تخفیف قیمت (تومان) خرید

1

Up